Privacy policy

PERSONVERNERKLÆRING 

1. Behandling av personopplysninger i Prima Assistanse

Når du søker jobb hos oss gjennom Vilect rekrutteringsløsning, så vil vi som rekrutterer behandle personopplysninger om deg. Denne personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler disse, samt hvilke rettigheter du har i denne sammenheng. 

Vi er opptatt av ditt personvern og behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

2. Om behandlingsansvar  

Som rekrutterer vil vi være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Vår kontaktinformasjon er: 

Navn: Marius Andersson

Organisasjonsnummer.: 989 748 319

E-post: marius.andersson@prima-assistanse.no

3. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 

I forbindelse med rekruttering til midlertidige og faste stillinger hos oss, vil vi behandle de personopplysninger vi mottar fra deg i løpet av søknadsprosessen. Dette omfatter blant annet opplysninger i CV, søknadsbrev, ditt vitnemål og eventuelle attester/referanser. Vi vil også kunne utarbeide interne notater i forbindelse med eventuelle intervjuer og kontakt med dine referanser. 

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger til rekrutteringsformål er din jobbsøknad og at behandlingen er nødvendig for å kunne inngå en eventuell avtale om fast eller midlertidig ansettelse. 

Dersom du under rekrutteringsprosessen oppgir opplysninger som etter personopplysningsloven anses som særlige kategorier av personopplysninger, for eksempel politisk ståsted, er vår behandling begrunnet i våre særlige arbeidsrettslige rettigheter og forpliktelser. 

For søkere som ikke får jobb eller selv avslår et jobbtilbud, vil vi, dersom du eksplisitt har samtykket til det, beholde opplysninger vi har samlet inn om deg i rekrutteringsprosessen i 6 måneder. Dette er for at vi skal kunne ta kontakt med deg dersom stillinger vi tror kan være aktuelle for deg blir ledige. Behandlingsgrunnlaget er ditt frivillige samtykke. 

4. Utlevering av personopplysninger til andre

4.1 Bruk av databehandler 

Vilect AS er leverandør av denne nettbaserte rekrutteringsløsningen og er vår databehandler. Vi har inngått databehandleravtale med Vilect AS som setter rammene for hva Vilect AS kan bruke dine personopplysninger til. Vi gjør deg for ordens skyld oppmerksom på at Vilect AS også vil kunne være behandlingsansvarlig for enkelte av dine personopplysninger når du bruker deres rekrutteringsløsning. For mer informasjon, se Vilect AS’ personvernerklæring (som er tilgjengelig her). 

4.2 Andre tredjeparter

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være ditt samtykke eller et annet lovgrunnlag som gir oss rett til, eller pålegger oss, å gi ut informasjonen. Dersom en tredjepart befinner seg utenfor EU/EØS vil utlevering kun finne sted i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

5. Lagringstid

For kandidater vi ikke ansetter, vil vi slette jobbsøknaden og annen informasjon gitt til oss i forbindelse med en rekrutteringsprosess når rekrutteringsprosessen er avsluttet eller dersom du velger å trekke jobbsøknaden på et tidligere tidspunkt. 

Har du samtykket til at vi kan beholde din søknadsinformasjon, vil vi beholde opplysningene i 6 måneder fra samtykke ble gitt eller frem til du trekker ditt samtykke. 

Hvis du sletter din brukerkonto, slettes også automatisk alle søknader knyttet til din profil. 

For kandidater vi ansetter, vil vi beholde søknadsinformasjon i samsvar med vår personvernerklæring for ansatte. 

6. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 

I forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger har du, med visse forbehold, en rekke rettigheter. Nedenfor gis en oversikt over disse rettighetene. 

Du har rett til å: 

  • Kreve innsyn i egne personopplysninger og få informasjon om behandlingen.
  • Kreve å få rettet egne personopplysninger som er uriktige eller ufullstendige. 
  • Kreve at egne personopplysninger slettes dersom lovens vilkår for dette er oppfylt.
  • Kreve at behandlingen begrenses eller du kan protestere mot behandlingen dersom lovens vilkår for dette er oppfylt.
  • Reise innsigelse/protestere mot behandlingen av egne personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon dersom behandlingen er begrunnet i vår berettigede interesse. 
  • Kreve dataportabilitet, det vil si at egne personopplysninger overføres til en annen behandlingsansvarlig dersom lovens vilkår for dette er oppfylt.
  • Klage til Datatilsynet dersom du mener at vi bryter personvernlovgivningen. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


Du kan også til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger, se punkt 5. 

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.   

Vi benytter oss ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering. 

For å ta i bruk dine rettigheter eller dersom du har spørsmål må du sende e-post til marius.andersson@prima-assistanse.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av vår bruk av dine personopplysninger eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt i denne personvernerklæringen. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig her https://app.vilect.com/privacy-policy?account-id=7939